انجام پروژه _ پتروشيمی تبريز

1-كارفرما : پتروشيمي تبريز –خرداد 1388
موضوع پيمان : طراحي و تامين Report Package براي واحد HIPS _ II با سيستم كنترلDeltaV

2-كارفرما : پتروشيمي تبريز –ابان 1389
موضوع پيمان : طراحي و تامين سيستم هاي مهندسي و اپراتوري براي واحد HIPS-IIبه عنوانSpare Part براي كنترل DeltaV