انجام پروژه برای پتروشيمي رازي

كارفرماي مستقيم : شركت پارس حساس – كارفرماي اصلي : پتروشيمي رازي – مرداد1393

موضوع پيمان : بروز رساني سيستم كنترل واحد اوره 2 از ورژن  DV 6.3.2
به نسخه 9.3.1 DV