انجام پروژه برای پتروشيمي رجال

كارفرما : پتروشيمي رجال –اريبهشت 1386
موضوع پيمان : طراحي و برنامه نويسي به روش ترتيبي (Sequential) براي در سرويس قرار دادن سيلو هاي محصول و راه اندازي دستي و اتوماتيك اين سيلو ها به طور كامل