انجام پروژه های مختلف برای پتروشیمی مارون

1-كارفرماي مستقيم : شركت سينا كنترل – كارفرماي اصلي : پتروشيمي مارون – در حال انجام كار

موضوع پيمان : ايجاد لاجيك كنترلي و ارتباطي پكيجEthylene Recovery Unit (ERU) درسيستم هايDCS/ESD and Wizcon
 
2-كارفرماي مستقيم : شركت آريا روش – كارفرماي اصلي : پتروشيمي مارون – تير ماه 1395

 موضوع پيمان : ايجاد لاجيك كنترلي و ارتباطي پكيج چيلر پنجم در سيستمDCS/ESD Wizcon and

3-كارفرماي مستقيم : شركت پارس حساس – كارفرماي اصلي : پتروشيمي مارون – ارديبهشت 1394 

موضوع پيمان : برو ز رساني سخت افزار و نرم افزار سيستم كنترل بويلر ها ي 90*2 تن واحد يوتيليتي پتروشيمي مارون

4-كارفرما : پتروشيمي مارون – ارديبهشت 1393
 موضوع پيمان : طراحي – ايجاد و اصلاح لاجيك كنترلي – سيستم يوكوگاوا – واحدHDبراي افزودن سيلوي ششم به مجموع سيلو هاي موجود .

5-كارفرما : پتروشيمي مارون – ارديبهشت 1393
موضوع پيمان : طراحي  و ايجاد لاجيك كنترلي گارد متانول – سيستم يوكوگاوا – واحدHD

6-كارفرما : پتروشيمي مارون – شهريور 1392
براي Report Package و Dual Monitoring موضوع پيمان : طراحي – و تامين لايسنس سيستم كنترل يوكوگاوا – واحدHD و افزودن يك سيستم اپراتوري براي واحد الفين
 
7-كارفرما : پتروشيمي مارون -مهرماه 1392
موضوع پيمان : عيب يابي و رفع اشكال از لاجيك كنترلي و سيستم كنترل يوكوگاوا مربوط به سيلوي پودر – واحدHD