انجام پروژه برای پتروشیمی کارون

كارفرماي مستقيم : شركت ايراسكو – كارفرماي اصلي : پتروشيمي كارون – بهمن 1394
موضوع پيمان : ايجاد لاجيك و تصاوير گرافيكي مربوط به استريم هاي كوره زباله سوز فاز دوم