انجام پروژه برای پتروشیمی مارون

کارفرماي مستقيم : شرکت پتروشيمي مارون – سال 96 – 97 در حال انجام
موضوع پيمان : تعويض سيستم کنترل مربوط به پکيج کمپرسور نيتروژن از الکترونيکي به PLC