انجام پروژه برای پتروشیمی مارون

کارفرماي مستقيم : شرکت پتروشيمي مارون – سال 96 – 97 انجام شد
موضوع پيمان : پروژه سيلوي پودر – ايجاد لاجيک و پيکربندي نرم افزاري و سخت افزاري سيستم کنترل يوکوگاوا – واحد HD براي اضافه کردن سيلوي پودر به مدار سيلوهاي موجود