انجام پروژه برای پتروشیمی مارون

کارفرماي مستقيم : شرکت پتروشيمي مارون – سال 97 انجام شد
موضوع پيمان : يکپارچه سازي ديتابيس بويلرهاي 290 تن و 490 تن واحد يوتيليتي