انجام پروژه برای پتروشیمی مارون

کارفرمای مستقیم : شرکت پتروشیمی مارون – سال 96 – 97 در حال انجام
موضوع پیمان : تعویض سیستم کنترل مربوط به پکیج کمپرسور نیتروژن از الکترونیکی به PLC