انجام پروژه برای پتروشیمی مارون

کارفرمای مستقیم : شرکت پتروشیمی مارون – سال 96 – 97 انجام شد
موضوع پیمان : پروژه سیلوی پودر – ایجاد لاجیک و پیکربندی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم کنترل یوکوگاوا – واحد HD برای اضافه کردن سیلوی پودر به مدار سیلوهای موجود