انجام پروژه برای پتروشیمی مارون

کارفرمای مستقیم : شرکت پتروشیمی مارون – سال 97 انجام شد
موضوع پیمان : یکپارچه سازی دیتابیس بویلرهای 290 تن و 490 تن واحد یوتیلیتی