انجام پروژه برای پالایش گاز ایلام

کارفرمای مستقیم : شرکت پالایش گاز ایلام – سال 96 – انجام شد
موضوع پیمان: تامین قطعات Spare Part سیستم کنترل DeltaV