1- طراحی و مهندسی   Design and Engineering
2- مشاوره    Consulting
3- به روز رسانی – تعویض و نوسازی  سیستم های کنترل     System Upgrading – Replacement – Renovation
4- یکپارچه سازی سیستم های کنترل   System Integration
5- دوره های آموزش  تخصصی     Specialize Training Courses
6- خدمات مشتری محورCustomized Services