• نصب و راه اندازی سیستم های کنترل Commissioning
  • تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل Maintenance
  • ارئه سرویس های اضطراری و رفع عیب در سایت   Site Services
خدمات مهندسی عمومی
Electrician assembling industrial control cubicle in workshop. Close-up photo.